POLITYKA PRYWATNOŚCI

System informacyjny:

Szanowny Zgłaszający,

Dziękujemy za decyzję o skorzystaniu z naszego długiego doświadczenia i zwróceniu się do nas o pomoc w znalezieniu wymarzonej pracy.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna i doprowadzi do zaoferowania Ci stanowiska, którego oczekujesz.

W celu wypełnienia obowiązków nałożonych na nas na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Cię o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o celach, dla których to robimy. Chcielibyśmy, abyście dokładnie zapoznali się z informacjami, a jeśli macie jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z nami pod adresem contact@ceeexperts.pl.

CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. nie szczędzi wysiłków w celu ochrony prywatności osób korzystających z jego usług. Firma przyjęła dokument zwany Polityką Prywatności, aby przestrzegać zasad uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszych usług. Polityka prywatności dostępna na stronie www.ceeexperts.pl określa sposób, w jaki dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

DEFINICJE CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741537, NIP (numer identyfikacji podatkowej ): 5272708359.

Pracodawcy - podmioty, dla których szukamy pracowników.

RODO - rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / EC (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wnioskodawca - osoba, która przesyła swoje dane do CEE Experts w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, co można zrobić za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, aplikacji wysłanej pocztą elektroniczną lub aplikacji wysłanej w odpowiedzi na pracę reklama umieszczona na portalach pracy.

2. TWÓJ ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących swoich danych osobowych i praw, prosimy o kontakt pod adresem contact@ceeexperts.pl.

3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWA PRAWNA

W ramach procesu rekrutacji przetwarzamy następujące dane osobowe:

1) nazwisko/a, 2) imiona, 3) adresy poczty elektronicznej, 4) numery telefonów, 5) adresy zamieszkania i adresy korespondencyjne, 6) daty urodzenia, 7) informacje o doświadczeniu zawodowym, zawodach i przebiegu kariery zawodowej, 8) informacje o wykształceniu, tytułach zawodowych, ukończonych szkołach, 9) informacje na temat znajomości języków obcych, przyznanych oficjalnych licencji i umiejętności praktycznych, certyfikatów i zezwoleń oraz odbytych szkoleń i kursów , 10) informacje o preferencjach wnioskodawców dotyczących oczekiwanego wynagrodzenia, czasie rozpoczęcia pracy i preferencjach zawodowych, 11) informacje o zainteresowaniach i hobby.

Podstawa prawna: świadoma i dobrowolna zgoda na uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez CEE Experts (w jednym określonym procesie rekrutacyjnym lub kilku z nich w zależności od udzielonej zgody) i otrzymanie pomocy w budowaniu kariery zawodowej.

Aby ustalić, zbadać i wykonać roszczenia, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania niektórych danych osobowych podanych przez Ciebie, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki robisz korzystanie z naszych usług, inne dane potrzebne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym zakres wyrządzonych szkód.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes w ustalaniu, badaniu i egzekucji roszczeń oraz w obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi.

W celu zbadania skarg, rozpatrzenia wniosków i udzielenia odpowiedzi na zapytania, możemy przetwarzać określone przez Ciebie dane osobowe, dane dotyczące korzystania z naszych usług, które są przyczyną skargi lub żądania, oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes w poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w rozwijaniu pozytywnych relacji z wnioskodawcami opartymi na niezawodności i lojalności.

4. W JAKI SPOSÓB PROCUJEMY SWOJE DANE?

Kiedy ubiegasz się o pracę, przetwarzamy Twoje dane osobowe, analizując je i zapisując w bazie danych przechowywanej na bezpiecznym serwerze. Jeśli pomyślnie ukończysz proces rekrutacji i wyrazisz swoje zainteresowanie ofertą pracy, prześlemy Twoje dane do pracodawcy.

5. PODMIOTY DOSTARCZAMY SWOJE DANE OSOBOWE

Przekazujemy Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

Pracodawcy Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom, którzy korzystają z naszych usług. Pracodawcy udostępniamy dane osobowe w celu niezależnego określenia celów i sposobów przetwarzania danych i nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszych zaleceń. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

Usługodawcy

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy podczas prowadzenia naszej działalności. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w zależności od warunków umowy i okoliczności są zobowiązani do przestrzegania naszych celów i sposobów przetwarzania danych (procesorów) lub określania celów i sposobów przetwarzania danych samodzielnie (administratorzy) .

Podmioty przetwarzające.

Korzystamy z usług świadczonych przez dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji. Dostarczają nam usługi hostingowe w środowisku chmury obliczeniowej oraz systemy informatyczne do wysyłania wiadomości e-mail.

Lokalizacja. Nasi dostawcy działają głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Organy państwowe

Na żądanie upoważnionych organów państwowych udostępniamy Państwa dane osobowe w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesom Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEE EXPERTS przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Jeśli zgoda zostanie udzielona tylko na uczestnictwo w jednym procesie rekrutacyjnym, Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych w naszej bazie danych przez 3 lata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane będą przez ten okres przetwarzane przez nas w różnych procesach rekrutacyjnych, aby znaleźć ogłoszenie o pracy spełniające Twoje oczekiwania .

Po wycofaniu zgody Twoje dane będą zanonimizowane, z wyjątkiem następujących: imię, nazwisko, poczta elektroniczna, historia współpracy i informacje o udzielonych zgodzie (dane te będą przechowywane przez nas przez 3 lata po skasowaniu danych dla cel rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

7. PRAWA WNIOSKODAWCÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy uznanie następujących praw użytkownika. Możesz wykonywać swoje prawa, przesyłając swoje wnioski na następujący adres e-mail: contact@ceeexperts.pl.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do: a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych; b) otrzymywać informacje o celach, w jakich przetwarzane są dane osobowe, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, ich odbiorcach i kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach określania okresu, prawach użytkownika uprawniony do zgodnie z RODO,

prawo do składania skarg do organu nadzorczego, źródła danych i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania i środków bezpieczeństwa stosowanych w związku z przekazywaniem danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełniania danych osobowych podanych przez Ciebie. Masz prawo poprosić nas o poprawienie danych (jeśli dane są nieprawidłowe) i uzupełnić je (jeśli są niekompletne).

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo wycofać zgodę, którą podałeś w momencie ubiegania się o pracę, którą oferujemy w dowolnym momencie. Wycofanie zgody staje się skuteczne z chwilą wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które zgodnie z prawem przeprowadzamy przed wycofaniem.

Wycofanie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Jednak od momentu wycofania zgody nie będziesz w naszej bazie danych potencjalnych pracowników i nie będziesz otrzymywać ciekawych ogłoszeń o pracę.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych.

Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony i nie mamy żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, których przetwarzanie zostało przez Ciebie zgłoszone.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: a) wycofałeś pewną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe zostały przetworzone na podstawie Twojej zgody; b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których zostały przetworzone; c) wyrażasz sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych do celów marketingowych; d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody, mamy prawo do przechowywania niektórych danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia, zbadania lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, poczta elektroniczna, dane na temat pobytu, z których wszystkie przechowujemy w celu zbadania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych - w takiej sytuacji ograniczymy korzystanie z danych na czas potrzebny nam do sprawdzenia poprawności Twoich danych, ale nie dłużej niż 7 dni; b) gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem i zamiast żądać usunięcia danych, użytkownik decyduje się na ograniczenie jego wykorzystania; c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zgromadziliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one niezbędne dla Ciebie w celu ustalenia, zbadania lub obrony roszczeń; d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do przesyłania danych

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Twoje dane osobowe są następnie przesyłane w formie powszechnie używanego pliku do odczytu, który umożliwia wysyłanie danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

Jak długo zajmuje nam odpowiedź na Twoją prośbę?

Jeśli przy wykonywaniu wyżej wymienionych praw złożysz u nas wniosek, spełniamy prośbę lub odmówimy jej natychmiastowego, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Jeśli jednak ze względu na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków nie jesteśmy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, odpowiemy na nie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, po wcześniejszym poinformowaniu Cię o planowanym przesunięciu terminu .

Składanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeśli uważasz, że Twoje prawo do posiadania danych osobowych lub innych praw, do których masz prawo w ramach ochrony RODO, zostało naruszone, masz prawo złożyć skargę do Prezea Biura Ochrony Danych Osobowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Jest przechowywany na najbardziej bezpiecznych serwerach i tylko autoryzowany personel ma dostęp do systemu informatycznego.